31. října 2018 v 22:00 |
Administrační tagy: 

Marek Piaček: Rieky, ľudia, mosty

Marek Piaček: Rieky, ľudia, mosty
Rieky, ľudia, mosty
31. října 2018 v 22:00 |
Administrační tagy: 

Marek Piaček: Rieky, ľudia, mosty

Skladba Rieky, ľudia, mosty / Řeky, lidé, mosty je elektroakustickou kompozíciou, ktorá je inšpirovaná jedinečným geniom loci dvoch stredoeurópskych miest – Bratislavy a Prahy a ich riek – Dunaja a Vltavy. 

Základným zvukovým materiálom kompozície sú nahrávky reálneho auditívneho prostredia piatich bratislavských a piatich pražských mostov a okolia ich vodných tokov. Štyridsaťminútová skladba je venovaná stému výročiu vytvorenia Československa ako spoločnej republiky Čechov a Slovákov a vznikla na objednávku Českého rozhlasu pre reláciu PremEdice Radioateliéru.

Vo svojej tvorivej poetike vychádzam z presvedčenia, že už v okamihu, keď vo vedomí autora alebo poslucháča nastane proces vnímania zvuku, sa zvuk stáva súčasťou hudobného diania. Hudba neopúšťa prirodzené zvuky, neoddeľuje sa od nich, ale zahŕňa ich do seba všetky spolu s ich nekonečnou premenlivosťou.

Hudobnotvorné dianie, hudobnú realitu – hudbu – chápem ako univerzálne prítomnú silu, dianie, ktorého podstatou je čin. Čin (v zmysle hudobný čin) je atómom hudobnej reality prebiehajúci v bezčasí. Hudobný čin mení neustále prebiehajúce zvukové dianie na dianie hudobné. Nemusí byť vždy len motivované, môže to byť aj dianie bez cieľa, vybudené prostým prežívanim zvuku či ticha. Takto sa v hudobnotvornom čine stierajú hranice medzi autorom a poslucháčom.

Hudbu bežne a akosi automaticky odlišujeme od zvukového sveta, no hudba sama je od zvukového sveta neoddeliteľná. Môže sa vynoriť prirodzene a spontánne priamo z vnútra prítomného zvukového sveta. Môže byť výsledkom interagujúceho vnímania, ktoré umožňuje zahliadnuť krásu zvukového sveta a poskytnúť tejto kráse maximum jej bytia.

Kompozičná prax je pre mňa už len praktickým aspektom takéhoto hudobnotvoného diania. Je synonymom hudobného činu, je aktom pretvárania reálnych zvukových priebehov na hudbu. Skladba Rieky, ľudia, mosty / Řeky, lidé, mosty je práve takýmto aktom odkrývania hudobnosti v reálnych zvukových priebehoch.

Zaznamenával som množstvo zvukov, ruchov, zvukových situácií, atmosfér a ambientov. Nahrával a zbieral som rôzne úryvky vlastných či cudzích skladieb, piesní, symfónií, ktoré súvisia s naším stredoeurópskym priestorom, s priestorom medzi riekami Dunaj a Vltava. Každý zvuk – sekvencia zvukov, ruchov, hudobný motív, pieseň, časť symfónie – je pre mňa, a dúfam, že aj pre poslucháčov, hudobnou udalosťou, stavebným kameňom kompozície. Ten, kto sa ho zúčastňuje by sa nemal zaoberať hodnotou tej-ktorej hudobnej udalosti (jej dĺžkou, hustotou, závažnosťou, originalitou, pôvodom, kvalitou), ale mal by sa ňou inšpirovať a zapojiť ju do svojho vlastného, osobného hudobnotvorného diania.
Každá sekvencia zvukov je udalosťou, ktorá vytvára význam. Ich spájanie vytvára ďalšie sekvencie udalostí, ktoré generujú ďalšie významy. Tieto významy sú iné vo vedomí skladateľa, iné vo vedomí každého poslucháča. Nereduktívnym usúvsťažňovaním zvukových / hudobných udalostí vzniká nekonečný a jedinečný vesmír významov. Bohatosť štruktúr týchto vesmírov je ovplyvnená hodnotovým systémom každého poslucháča – účastníka hudobnotvorného diania. Čím viac sme schopní vnímať tieto udalosti bez hodnotenia, teda bez limitov a otvorene, tým viac významov nám vytvárajú…


Po ukončení práce na skladbe Rieky, ľudia, mosty / Řeky, lidé, mosty som sa na malú chvíľu ocitol v tichu. No ako som otvoril dvere a vyšiel do ulíc mesta, ocitol som sa uprostred rovnakej zvukovej reality v akej som celý čas komponoval túto skladbu, ibaže umocnenou skúsenosťou vytvoreného diela.

Na záver, v rámci akejsi tvorivej poslucháčskej hry, ponúkam jednu z možných významových koincidencií udalostí, ktoré sú v skladbe potenciálne obsiahnuté. Ako inak, bez poradia dôležitosti a teda bez hodnotenia.
…ný prístavný most – softvér max/msp – začiatok – vlaky – prehistorický oceán – kreatúry – (mimozemská) družica – stvorenie a zrod staviteľa – subverzívny bobor – parný vlak – príchod a vítanie panovníka – biely šum – odmietnutie panovníka – hrajúce sa deti – rieka – vietor prinášajúci úryvky stredoeurópskej symfónie – štekajúce psy – karavána ide ďalej – lode a člny – stavba – subverzívny bobor – robotníci a náradie – pády – rieka – najrôznejšie mosty a súvislosti – kvinta – električky – ešte max/msp – danzón – autá – kroky – doprava – muzak – hypermarket – električka – kaviareň – muzak – Karlův most – glass harp – turisti – ladenie – amatérska opera – iní turisti – mestský folklór – filozof – ešte ďalší turisti – sloboda, pokoj – spievajúce a hrajúce sa deti – hej! angažovaná dychovka – ticho – vesmír – mier – koniec – začia…