25. května 2022 v 22:00 |
Administrační tagy: 

Ian Mikyska & Fredrik Rasten: Strands

Ian Mikyska & Fredrik Rasten: Strands
Strands
25. května 2022 v 22:00 |
Administrační tagy: 

Ian Mikyska & Fredrik Rasten: Strands

První hudební spolupráce Iana Mikysky a Fredrika Rastena se udála během projektu pod hlavičkou ansámblu Prague Quiet Music Collective s cílem oživit šestinotónové harmonium, unikátní nástroj, vytvořený na objednávku skladatele a průkopníka mikrotonální hudby Aloise Háby před téměř sto lety. Oba autoři napsali pro tento nástroj nové skladby, premiérované v roce 2021 Miroslavem Beinhauerem. Poslední částí celého projektu je tato společná skladba Strands pro Český rozhlas.

---english below---

Oba hudebníci toho mají spoustu společného: oba jsou původně kytaristi, ale postupně do svého instrumentáře zahrnuli i další nástroje (a techniky hraní na kytaru); oba jsou skladatelé se zálibou v hudbě, které se rozvíjí jako znějící čas, jako kontemplativní pohroužení; oba studovali s Marcem Sabatem v Berlíně (a oba, i když v Ianově případě o něco míň, používají ve své hudbě přirozené ladění a mikrointervaly); oba pravidelně hrají hudbu v různých kombinacích rolí interpreta/improvizátora/skladatele… Strands (česky např. vlákna, pramínky, vrstvy, prvky), jejich první společné dílo, střídá vybrané části volných improvizací a „dua terénních nahrávek“. Všechny nahrávky byly pořízeny během intenzivních čtyř dní buď v domácím studiu na Malé Straně nebo – v případě terénních nahrávek – blízkém okolí, především na Petříně.

Hudební sekce se vyznačují zvláštně vykolejeným smyslem pro čas. Jedná se většinou o výňatky z delších improvizací, takže tyto části představují výsledek postupnějšího a delšího procesu dozrávání určité zvukové plochy, čímž vzniká poněkud odlišná forma „komponované improvizace“: zatímco skladatelské myšlení obou improvizátorů je patrné v celém průběhu nahrávky, tyto výsledné sekce jsou plodem hledající, potulné formy kompozice v reálném čase. Tato hudba obývá prostor a čas, nedefinuje je – klopýtá rozpínavou sítí ladění, intervalů a rytmů. Všechny terénní nahrávky představují kombinaci vnějších prvků (prostory, kde byly nahrávky pořízeny) a vnitřních prvků (rozhodnutí – připravená i spontánní – obou interpretů–nahrávačů), čímž je zvýrazněna interakce obou světů na časové úrovni, a to hlavně prostřednictvím rytmů chůze a přesunů. Výsledek, slovy dramaturga Ladislava Železného, je jako si sednout na břeh řeky a pozorovat poněkud zvláštní, ale klidný proud, který teče okolo nás.

Fredrik Rasten: dvanáctistrunná akustická kytara, elektrická kytara, lap steel kytara, e-bowy, skleněné lahve, objekty, terénní nahrávky
Ian Mikyska: basová viola da gamba, guqin, basová zobcová flétna, altová zobcová flétna, banjo, e-bowy, khaen, skleněné lahve, objekty, terénní nahrávky

Nahráno v Praze, 18.–21. března 2022
Mix: Ian Mikyska, mastering: Ladislav Železný
Poděkování: Prague Quiet Music Collective, Nikola Štefková, Mikuláš Mrva

---

Ian Mikyska and Fredrik Rasten first met musically through a project organised by the Prague Quiet Music Collective aimed at reviving the sixth-tone harmonium, a unique instrument commissioned by composer and microtonal pioneer Alois Hába almost a century ago. Both wrote pieces for the instrument that were premiered by Miroslav Beinhauer in 2021, with the final leg of the project being this collaboration of theirs for Czech Radio.

The two musicians have much in common: both are originally guitarists but have gradually branched out to encompass other instruments (or techniques of guitar playing); both are composers with a penchant for music that develops as audible time, as meditative engrossment; both studied with Marc Sabat in Berlin (and, to a lesser extent in Ian’s case, use tuning and just intonation in their work); both regularly play music in various combinations of the roles of performer/interpreter/improviser/composer… Strands, their first work together, alternates between outtakes of free improvisations and “duo field recordings”. All the recordings were made during an intensive four-day period either in a home studio in Malá Strana, Prague or – in the case of the field recordings – its immediate surroundings, primarily Petřín Hill.

The musical sections are marked by a strange, lopsided sense of time. These are mostly cut out from longer improvisations, often representing the endpoint of a more gradual process of arriving at a particular sonic space, thus creating a somewhat different form of “composed improvisation”: while the compositional thinking of both improvisers is apparent throughout the recording, these resultant sections are something like the outcome of a searching, wandering form of present-moment composition. This is music that inhabits space and time rather than defining it, fumbling through a sprawling sets of tunings, intervals and rhythms. The field recordings all involve a combination of external elements (the spaces where the recordings were made) and internal elements (the decisions, both pre-prepared and spontaneous, of both recordists–performers), foregrounding the temporal interactions between the two, mostly through the rhythms of walking. The result, in the words of dramaturg Ladislav Železný, is like sitting down on the bank of a river and watching a rather strange (yet calm) stream flow past you.

Fredrik Rasten: 12-string acoustic guitar, electric guitar, lap steel guitar, e-bows, glass bottles, objects, field recordings
Ian Mikyska: bass viola da gamba, guqin, bass recorder, alto recorder, banjo, e-bows, khaen, glass bottles, objects, field recordings

Recorded in Prague, March 18th–21st 2022
Mix by Ian Mikyska, mastering by Ladislav Železný

Special thanks: Prague Quiet Music Collective, Nikola Štefková, Mikuláš Mrva