30. září 2020 v 22:00 |
Administrační tagy: 

George Cremaschi: A Subtle Effect of Lag and Distance

George Cremaschi: A Subtle Effect of Lag and Distance
George Cremaschi
30. září 2020 v 22:00 |
Administrační tagy: 

George Cremaschi: A Subtle Effect of Lag and Distance

[english text below]

Stejně jako se improvizace a kompozice obvykle považují za činnosti, které se vzájemně vylučují, je improvizace, ve vztahu k hudební nebo zvukové tvorbě, obecně chápána jako něco, co se děje v reálném čase s účastníky na steném místě.

Kompozice A Subtle Effect of Lag and Distance (Jemný dopad prodlevy a vzdálenosti) jde přímo proti tomuto chápaní. Projekt vznikl z okamžité potřeby lidí najit si cesty spolupráce na dálku bez přímé interakce a s konceptem improvizace rozšířené na přizpůsobování se jakýmkoli technickým podmínkám. Žádná z těchto technik není nová, ale v současné situaci se používá s novou naléhavostí a s vědomím toho, že později by mohly být možnosti spolupráce omezeny na delší dobu, nebo možná natrvalo.

Výsledkem je kolektivní elektroakustická kompozice založená na spolupráci několika českých a zahraničních hudebníků. Myšlenka spolupráce je nejen reakcí na současné okolnosti související s pandemií, ale je také výsledkem mnohaleté práce George Cremaschiho na rozvoji oblasti soudobé hudební improvizace na mezinárodní úrovni. Velká část této jeho usilovné aktivity již v minulosti zahrnovala směřování, které se nyní odráží i v nové kompozici A Subtle Effect of Lag and Distance.

Kompozice vznikala na základě “hudebního-dopisování”, na jehož počátku stojí několik Georgových nahrávek, které rozeslal společně se specifickými instrukcemi dalším autorům a ti následně hudebně odpověděli. Kromě základních pokynů, instrukce zahrnovaly také upozornění na využití lokalního zvukového prostředí. Spíš než potlačovat nevyhnutelný okolní ruch, naopak se ho snažit využít. Nepředstírat, že v době znepřístupněných nahrávacích studií, si podobné akustické prostředí vytváří doma, v obývacím pokoji. Otevřít okna, nebo nakonec jít i ven do světa a nahrávat přímo tam. Tímto způsobem se terénní nahrávky stanou dalším partnerem pro spolupráci. 

George poté nahrávky postprodukčně zpracoval a celé skladbě dal finální podobu a tvar. Výsledkem je tedy kolektivní spolupráce několika hudebníku v čase a prostoru.

Kolektiv autorů /// George Cremaschi (kontrabas, elektronika, terenní nahrávky), Michaela Turcerová (saxofon, terénní nahrávky), Elia Moretti (vibrafon, perkuse), Ivan Palacký (pletací stroj Dopleta 180, terénní nahrávky), Tim Perkis (computer a elektronika, terénní nahrávky)


Just as improvisation and composition are typically considered mutually exclusive activities, improvisation, in reference to music- or sound-making, is generally understood to be something that happens in real time with participants in the same location.

A Subtle Effect of Lag and Distance works directly against these perceptions. This project arose from an immediate need to find ways to work together without direct interaction, at a distance, with the concept of improvisation extended to adapting to whatever technical conditions were at hand. None of the techniques employed here is new, but now used with a new urgency, and a realisation that later on choices might become limited for longer periods of time, perhaps permanently.

The result is a collective electroacoustic composition based on the distanced collaboration of several Czech and foreign musicians. The idea of this cooperation is not only a response to the current circumstances surrounding the pandemic, but is also the result of George Cremaschi's many years of hard work to develop the field of musical improvisation in Czech at the international level. Much of the work he has been doing was already pointing in some of the directions taken by this new work.

The piece was based on "musical-correspondence", which began with several of George's recordings, which he distributed to the other composers along with specific instructions, who then responded musically. In addition to the basic instructions was the indication to embrace the local sound environment, and rather than try to block the inevitable outside noise, do the opposite and invite it in. With recording studios inaccessible, don't pretend to make one in the living room. Open the windows, and even go out into the world to record directly. In this way field recordings and ambient sound became partners in the work.

George then edited and shaped the recordings into the final form. The result is a collaboration of several musicians in time and space.

Collective authors /// George Cremaschi (double bass, electronics, field recordings), Michaela Turcerová (saxophone, field recordings), Elia Moretti (vibraphone, percussion), Ivan Palacký (knitting machine Dopleta 180, field recordings), Tim Perkis (computer and electronics, field recordings)