26. ledna 2022 v 22:00 |
Administrační tagy: 

Armeno Alberts: Dutchtown - a journey into the unknown

Armeno Alberts: Dutchtown - a journey into the unknown
Armeno Alberts
26. ledna 2022 v 22:00 |
Administrační tagy: 

Armeno Alberts: Dutchtown - a journey into the unknown

eng below ▼▼▼

Zkuste si představit, že jste posluchači ve velmi vzdálené budoucnosti a poslouchate zvuky o kterých si neumíte udělat vůbec žádnou konkrétní představu. Ty zvuky jsou záhadne a krásné zároveň. Možná v podobném duchu jako dnes považujeme za krásné nostalgické zvuky praskající vinylové desky, nebo záhadné šumy analogového telefonního spojení.

Kompozice Dutchtown s podtitulem cesta do neznáma je situováná do velmi vzdálené budoucnosti, kde je naše Země obývaná jen velmi malým počtem lidí. Ten budoucí Svět je však celkem neobyvatelný v důsledku různých pandemií a extrémních klimatických změn, k nimž pravděpodobně došlo v období mezi 20. a 30. stoletím a běžný život na zemském povrchu tak již není možný. Lidé žijí ve speciálních bezpečnostních modulech hlavně pod povrchem země a kromě zbytku lidského pokolení a snad nějakých mikroorganismů ukrytých hluboko v půdě, zmizel veškerý další život. Vlivem toho také zcela zmizela veškerá rozmanitost zvuků na Zemi tak, jak ji známe dnes. Lidé už nežijí venku, protože je tam příliš chladno a zemský povrch permanentně sužují prudké poryvy větru. Lidé v té vzdálené budoucnosti už také neznají podobu dávného života.

Kromě několika rukopisů neexistují žádné historické zápisy a neexistuje ani téměř žádný vizuální materiál, jako fotografie nebo filmové záběry. To všechno zmizelo. Jediným materiálem, který dosud podává svědectví o vzdálené minulosti, jsou zvukové nahrávky, pravděpodobně ze specifických oblastí minulosti. Někdy, pokud to povětrnostní podmínky dovolí, vyrazí zvukový archeologové vykopat zvuk. Často se vracejí s prázdnýma rukama, někdy mají ale štěstí a do sbírky historických zvuků nějaké nové přibudou.

Tuto zvukovou sbírku spravuje společnost Sonoscope enterprises a zpřístupňuje ji veřejnosti. Stejně jako mi nyní chodíme do kina, lidé v budoucnosti Sonoskop navštěvují kvuli zábavě a relaxaci a aby zažili tzn "Cinema pour l'oreille" (film pro uši). Sonoskop nabízí každý měsíc jiný program, který se vždy skládá ze zvukové koláže vycházející z kolekce zvukových materiálu konkrétní oblasti v minulosti.

Tento měsíc je na programu koláž s názvem Dutchtown, cesta do neznáma vytvořená ze zvukových souborů objevených v oblasti, která se kdysi dávno jmenovala Dutchtown. Této oblasti se ještě v dřívějších dobách říkalo Nizozemí. Dutchtown bylo jedno z nejkrásnějších měst na zemi, protože to byla rozsáhla oblast s relativně malým počtem obyvatel a bylo to jedno z nejparádnějších míst na Zemi, kam se chtěl podívat každý. Dutchtown byl veleben především kvůli ohromné pestrosti zvukového prostředí včetně hudby.

Autorské úvahy:

  • Název Dutchtown vychází z myšlenky, že Nizozemí (kde žijí Holanďané) není ve skutečnosti země, ale město. Hezké na tom je, že je to země známá svým přelidněním, protože je to malá a žije v ní víc než 17 milionů obyvatel. Nicméně, jako město by kvůli své rozloze bylo jedno z nejřidčeji osídlených na světě, alespoň ve srovnání s velkoměsty, jako jsou Jakarta nebo Sao Paulo. Dutchtown je již nyní jedním z nekrásnějších měst se spoustou prostoru a mnoha rozlehlými parky a přírodními zónami.

  • Vypadá to, že Dutchtown také vychází z dystopické vize budoucnosti. Ale tohle je relativní. Lidstvo v té vzdálené budoucnosti už možná nebude mít možnost žít na zemském povrchu a mít tak plnohodnotný život. Zvukové prostředí bude velmi prosté. Kromě lidských zvuků a kvílení větru nebude slyšet nic jiného. Přesto lidé nebudou o moc více nebo méně šťastnější, než ti současní. Naučí se totiž řešit svojí situaci, a v ní najdou jejich vlastní štěstí.

  • Dutchtown je kompozice velmi zlehka inspirovaná sci-fi filmy, které si pohrávají s časem a které dávají volný průběh fantazii. Filmy podobné Jurskému parku, kde je znovu vytvářený zvířecí svět dávné minulosti, nebo Návrat do budoucnosti, kde se dějí bláznivé a vtipné skoky v čase. Ale také film jako je Den, kdy se Země zastavila, ve kterém chce mimozemšťan zlikvidovat lidstvo a zabránit tak ničení Země.

  • Dutchtown se především pokouší být příjemným poslechovým dobrodružstvím a jako kompozice by neměla být braná příliš vážně, i když má vážný podtext. V současné době jsme jako lidstvo na dobré cestě zničit většinu všeho, co má hodnotu pro náš život (například drahocennou přírodu). Není úplně nepředstavitelné, že všechny formy života v blízké budoucnosti vymřou a s tím zmizí i jejich zvukové projevy. Díky tomu je kompozice Dutchtown také poctou a poklonou okolním zvukům současného světa a navíc i hudbě, kterou můžeme jako lidé tvořit. Všední zvuky, v celé jejich rozmanitosti a s jejich nádherně a sytým půvabem, jsou něčím, čeho bychom si měli opravdu vážit. Než se nadějete, jsou pryč, vyhasnou, navždy zmizí. A to bychom nechtěli, že?

---ENG---

This work is "situated" in a very distant future, a future where our earth, inhabited with a modest number of people, still exists. However, the world where those future earthlings live is fairly uninhabitable. As a result of pandemics and extreme climate changes in the distant past, changes that probably took place in the period between the 20th and 30th centuries, an ordinary life on the earth's surface is no longer possible. The people live in special lifepods below and above the ground. Except for humans and perhaps a number of microorganisms hidden deep in the soil, all other life has disappeared. As a result, the diversity of the sounds on earth as we know it today has also completely disappeared. Humans no longer live "outside", because it is far too cold there and the earth's surface is permanently "afflicted" by violent gusts of wind. Humans in that distant future also do not know what life used to be like.

There is no written history, apart from a few manuscripts, and hardly any visual material such as photo or film materials left. All of this has disappeared. The only material that still bears witness to a distant past are sound samples, presumably from specific areas of the past. Sometimes, if the weather conditions allow it, the sound archaeologists go out to dig up sound. They often return with empty handed, but sometimes they are lucky and some "sound files" can be added to the collection "sounds from the past".

Sonoscope enterprises is the company that manages this sound collection and makes it accessible to the public. The future earthlings are visiting the Sonoscope, for a "Cinema pour l'oreille" (movie for the ear) experience, just for fun and relaxation (just like the way we go to the movies now). Every month there is a different program, always consisting a sound collage based on a collection of sound files from a specific area.

This month the program "Dutchtown, a journey into the unknown" runs. This is a collage created with the excavated sound files from the area that once, long ago, bore the name Dutchtown. Even earlier, that area was called 'The Netherlands'. In that distant past, Dutchtown was one of the most beautiful cities on earth, because it was a large area with a relatively small number of inhabitants and was one of the most paradisiacal places on earth where everyone wanted to go. Above all, Dutchtown was blessed with a large pallet of sonorities such as (nature)ambience sounds and music.

some reflections:

  • The title Dutchtown stems from the idea that the Netherlands (where the Dutch people live) is actually not a country, but a city. And the nice thing about that is that the Netherlands as a country is known as an overpopulated country, because it is a small country with more than 17 million inhabitants. However, as a city, it would be one of the least densely populated cities in the world, at least compared to mega cities such as Jakarta or Sao Paulo. Dutchtown is already one of the most "paradisiacal" cities in the world with a lot of of space and many large parks and nature zones.
  • Dutchtown also seems to start from a dystopian vision of the future. But this is relative. Mankind in that distant future may no longer have an earth surface where life is good. Also there’s little sound other than from humans and the howling wind outside. Yet people are no less or more happy than the present humans. After all, you learn to deal with the situation you are in and there you find your own happiness.

  • Dutchtown is "loosely" and with a wink inspired on science fiction films that play with time and where imagination is given free rein. Films such as 'Jurassic Parc', where an animal world from a distant past is (re)created, or 'Back to the Future', where crazy (and funny) leaps in time are happening. But also e.g. a film like 'The Day the Earth stood Still', where an alien wants to eliminate humanity because they are ruining the earth which the alien wants to prevent.

  • Dutchtown, above all, tries to be a pleasant listening adventure and should not be taken too seriously although there is a serious undertone. Currently, we as humanity are well on our way to destroying much of everything of value (such as our precious nature). It is not entirely inconceivable that all kinds of life forms (and therefore their sounds) will die out in the near future. This makes Dutchtown also an 'hommage', a ‘tribute’, to the sounds of the current world around us, in addition to the music that we can create as humans. Every day sound, in all its diversity and with all its richness and depth of sound charms is therefore something we should cherish. Before you know it, it's gone, extinct, gone forever. And we wouldn’t want that, would we?